definicja kalendarza lunarnego

 

 

Powstająca w ten sposób różnica między rokiem księżycowym a słonecznym wyrównywana była w epoce przedmuzułmańskiej dodatkowym trzynastym miesiącem zawierającym 5 do 6 dni, zwanych ajjam an-nasi (dni uzupełniające)

Prorok Muhammad zreformował kalendarz odrzucając trzynasty, dodatkowy miesiąc. Od tego czasu miesiące przestały odpowiadać tym samym porom roku. Miesiące dawnego kalendarza zachowały jednak swoje stare nazwy, związane z czasami przedmuzułmańskimi. Są to w kolejności:

 1. muharram (zakazany, "święty") - wywodzi swoją nazwę stąd, że przed islamem wszystkie szczepy Półwyspu Arabskiego obowiązywał zakaz prowadzenia w tym miesiącu walk plemiennych.

 2. safar (żółty) - jak podają arab. uczeni, wywodzi swą nazwę od żółtaczki, na którą to chorobę najczęściej zapadano właśnie w tym miesiącu (przed islamem wypadał on w lecie).

 3. rabi al-awwal (wiosna pierwsza) -  ten i następny miesiąc dawniej przypadały na jesień, a słowo rabi' oznaczało w tych czasach zarówno wiosnę, jak i jesień.

 4. rabi as-sani (wiosna druga)

 5. dżumada al-ula (krzepnięcie pierwsze) - ten i następny miesiąc były miesiącami zimowymi, a swš nazwę wywodzš od częstego w nich zamarzania wody.

 6. dżumada al-achira (krzepnięcie drugie)

 7. radżab (dosł. "wstrzymać się") - podobnie jak muharram, był miesiącem pokojowym i stąd brał swoją nazwę.

 8. szaban ("rozchodzenie się") - miesiąc ten w czasach przedmuzułmańskich poświęcony był wojnom i napadom grabieżczym.

 9. ramadan (palący) - nazwany był tak od dokuczliwych upałów.

 10. szawwal (powodujący powstawanie, miesiąc dosiadania wielbłądów) - w tym miesiącu koczownicy opuszczali swoje czasowe obozowiska.

 11. zu al-kada (miesiąc postoju) - w tym miesiącu koczownicy zaprzestawali wędrówek

 12. zu al-hidżdża (miesiąc pielgrzymek) -  poświęcony był pielgrzymce do centrum kultu plemion arabskich, Ka'by.

Pierwsi kalifowie przeprowadzili dalsze reformy kalendarza. Najważniejszą z nich było ustanowienie nowej ery na wzór chrześcijan, z tym, że jako jej początek nie przyjęto daty urodzin proroka Muhammada, lecz datę pierwszego dnia roku, w którym odbyła się emigracja Muhammada (hidżra) z Mekki do Medyny (15 VII 622). Jako twórcę nowego kalendarza uważają uczeni kalifa 'Umara ibn al-Chattaba, który wprowadził reformę w roku 639 A.D. Lata tego kalendarza oznaczane jako AH (Anno Hegirae). W roku 2002 AD rozpoczął się rok 1423 AH.

Początkiem ery muzułmańskiej jest rok hidżry, czyli emigracji Proroka Muhammada z Mekki do Medyny (622 AD), ale rozpoczyna się ona wraz z początkiem owego 62 roku, nie zaś, jak czasem można przeczytać, w dniu hidżry. Ze względu na różnicę pomiędzy kalendarzem księżycowym, a słonecznym daty wszystkich świąt muzułmańskich są ruchome w stosunku do naszej rachuby czasu. Niejednokrotnie powoduje to znaczne utrudnienia w praktykowaniu niektórych obowiązków religijnych, na przykład postu, jeśli wypada on w okresie letnim.

W celu przeliczenia daty kalendarza muzułmańskiego (zwanego potocznie “datą hidżry") na datę kalendarza europejskiego używamy następującego wzoru:

R - rok słoneczny (data kalendarza europejskiego), H - rok hidżry (data kalendarza muzułmańskiego), zaś liczba 33 wyraża liczbę lat księżycowych, podczas których kalendarz muzułmański wyprzedza chrześcijański o jeden pełny rok.

Chcąc obliczyć lata hidżry, znając datę wg naszego kalendarza, używamy wzoru:

Wzory te pozwalają nam przeliczyć daty z tolerancją do jednego roku. Istnieją specjalne tablice, gdzie daty zsynchronizowane są z dokładnością dni tygodnia. Arabowie inaczej od nas liczą dni miesiąca: do piętnastego dnia każdego miesiąca mówią: “pierwszy, drugi itd. dzień miesiąca X", po piętnastym: “Zostało jeszcze czternaście, trzynaście itd. dni miesiąca X."

*Arabski tydzień zaczyna się w niedzielę, która nosi nazwę jaum al-ahad (dzień pierwszy). Podobnie poniedziałek, jaum al-ithnajn (dzień drugi); wtorek — jaum ath-thalatha (dzień trzeci); środa — jaum al-arba'a (dzień czwarty); czwartek — jaum al-chamis (dzień piąty); piątek, który jest świętym dniem muzułmanów, nosi nazwę jaum al-dżum'a (dzień zgromadzenia), gdyż w ten dzień wierni gromadzą się na wspólną modlitwę; sobota — jaum as-sabt, (dzień sabatu) wywodzi swoją nazwę od dawnej nazwy semickiej.

 
Start > Kalendarium > objaśnienia > definicja kalendarza lunarnego