cyfry


Przy normalnej i szybkiej rozmowie niektóre słowa zlewają się ze sobą a nawet zmieniają nieznacznie

cyfra

nazwa tatarska

nazwa polska

komentarz

0

nol`

zero

miękkie L

1

ber

jeden

2

ike

dwa

3

öç

trzy

4

dürt

cztery

5

biş

pięć

6

altı

sześć

7

cide

siedem

8

sigez

osiem

9

tuğız

dziewięć

10

un

dziesięć

11

unber

jedenaście

Cyfry od 11   do 19 piszą się łącznie:
,„n+b przechodzi do „m+b”: 
11 – unber - [umber] 
15 – unbiş - [umbiş] 12

unike

dwanaście

13

unöç

trzynaście

14

undürt

czternaście

15

unbiş

piętnaście

16

unalti

szesnaście

17

uncide

siedemnaście

18

unsigez

osiemnaście

19

untuğız

dziewiętnaście

20

yegerme

dwadzieścia

kolejne jednostki przy dziesiątkach

piszą się oddzielnie

q+samogłoska” 
 zamienia się na 
ğ+samogłoskę”: 
42 – qırıq ike - [qırığike] 
43 – qırıq öç - [qırığöç] 
46 – qırıq altı - [qırığaltı]

e+samogłoska gubią „e”: 
22 – yegerme ike - [
yegermike
23 – yegerme öç - [
yegermöç
26 – yegerme altı - [
yegermaltı
52 – ille ike - [
illike
53 – ille öç - [
illöç
56 – ille altı - [
illaltı]

21

yegerme ber

dwadzieścia jeden

22

yegerme ike

dwadzieścia dwa

30

utız

trzydzieści

40

qırıq

czterdzieści

50

ille

pięćdziesiąt

60

altmış

sześćdziesiąt

70

citmeş

siedemdziesiąt

80

siksân

osiemdziesiąt

90

tuqsan

dziewięćdziesiąt

100

yöz

sto

ber yöz

101

yöz ber

sto jeden, stoi i jeden

yöz dâ ber

102

yöz ike

sto dwa, sto i dwa

yöz dâ ike

111

yöz unber

sto jedenaście

yöz dâ unber

121

yöz yegerme ber

sto dwadzieścia jeden

yöz dâ yegerme ber

200

ike yöz

dwieście

1000

meng

tysiąc

ber meng

1001

meng ber

tysiąc i jeden

meng dâ ber

Zazwyczaj nie odmienia się rzeczownika w przypadku określania go liczbą:

Jeden dom – ber yort

Dwa domy – ike yort

Pięć domów – biş yort

Aczkolwiek nalezy odmienić rzeczownik liczby pojedyńczej w przypadku gdy:

Otrzymałem listy od pięciu osób – Min biş keşedân xatlar aldım.

Tu: keşedân – od osoby (jednej).

Wchodzę do dwóch domów – Min ike yortqa keräm.

Tu: yortqa – do domu (jednego). 

Natomiast same liczbyt bez rzeczowników zawsze ulegają odmianie:

Otrzymałem listy od pięciu – Min biştân xatlar aldım.

 
Start > Język tatarski > Cyfry i liczby