АЛЬЯНСА ТАТАР ЕВРОПЫ

Исэмесез кадэрле дуслар!  Здравствуйте!

Witajcie !

В прошлом году  октябрь  и  ноябрь месяцы  были  очень насыщенными.Мы обсуждали   мое обращение к руководителям и активистам татарских организаций  Евросоюза  по поводу обьединения    татар Европы. Большинство из  Вас согласились с необходимостью  такой организации .Большое спасибо всем за поддержку и за Ваши предложения по ее созданию.    Пришло  время  перейти  к практическим   делам.

W zeszłym roku październik i listopad były bardzo aktywnymi miesiącami. Rozpatrywaliśmy moje zwrócenie się do przedstawicieli i aktywistów tatarskich organizacji Unii Europejskiej, by zjednoczyć Tatarów Europy. Większość z Was zgodziła się na taką organizację. Ogromne dzięki za Wasze wsparcie i pomoc w jej zakładaniu. Nadszedł czas przejścia do praktyki.

Впереди нас  ждет конференция,  на которой   мы должны будем принять необходимые документы. По моей просьбе  доктор социальных наук Рафаэль Муксинов написал Хартию Татар Европы. Предлагаю Вам ознакомиться с этим документом. Если у кого-нибудь возникнут свои предложения или дополнения, пишите  все  обсудим.   В конце недели на Ваше  обсуждение  будет предложен   Устав.

Przed nami konferencja, na której będziemy uzgadaniać potrzebne dokumenty. Za moją namową, doktor socjologii Rafael Muksinov napisał list - manifest Tatarów Europy. Zapraszam Was do zapoznania się z tym dokumentem. Jeżeli ktokolwiek zechce coś uzupełnić lub dodać, proszę pisać, wszystko przeanalizujemy.

Прошу Вас активно включиться в работу. Чем больше вопросов мы обсудим сейчас, тем  меньше будет проблем на конференции .Встречу  предлагается  провести    в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе. Надеемся на участие   европарламентариев  ( в первую очередь,   представителей  ваших стран)  и гостей  из Татарстана.  Работа в этом направлении ведется.  Уже получено согласие  участвовать в работе конференции   членов бюро Исполкома ВКТ . Время проведения  назначено предварительно  на конец  марта 2012 г.

Proszę Was, aktywnie  włączać się do pracy. Im więcj pytań padnie teraz, tym mniej problemów na konferencji. Spotkanie planuje się w siedzibie głównej Europarlamentu w Brukseli. Mamy nadzieję na uczestnictwo eurodeputowanych ( w pierwszej kolejności, przedstawicieli Waszych stron) i gości z Tatarstanu. Już rozpoczęły się ku temu przygotowania. Już otrzymano zgodę na uczestnictwo w konferencji członków biura Komitetu Wykonawczego BKT. wykonanie zaplanowano na koniec marca 2012.

Буду очень признателен всем  за оперативность в работе.

С уважением, Флюр  Шарипов. Клайпеда. Литва

Bedę wielce wdzięczny wszystkim za współpracę

z wyrazami szacunku, Fliur Szaripov, Kłajpeda, Litwa.

Fliur Saripov Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Х А Р Т И Я

АЛЬЯНСА ТАТАР ЕВРОПЫ (ХАТЕ)

 

manifest

1.Рассеянные по всему миру татары образуют международный Союз общественных обьединений «Всемирный конгресс татар», татаы Европы – « АЛЬЯНС ТАТАР ЕВРОПЫ » (АТЕ).

1. Rozsiani po całym świecie Tatarzy ustanawiają międzynarodowe stowarzyszenie dobrowolnego zjednoczenia "Światowy Kongres Tatarów", Tatarzy Europy -  « АЛЬЯНС ТАТАР ЕВРОПЫ » (АТЕ).

2.Человек обладает естественным правом, сохранять, развивать, свободно исповедовать и представлять свою национальность.

2. Człowiek posiada nienaruszalne prawo, zachowywać, rozwijać, swobodnie posługiwać się i przedstawiać swoją narodowość

3.Татарин везде и всегда сохраняет свою национальную идентичность.

3. Tatar wszędzie i zawsze zachowuje swoją narodową tożsamość

4.Татарский язык для татарина- высшая ценность. Он знает и лелеет родной язык, заботится  о его сохранении и передаче подрастающим поколениям.

4. Tatarski język dla Tatara- największy skarb. Zna i ceni rodzimą mowę, dba o jego zachowanie i przekazywanie następnym pokoleniom.

5.Миссия каждого татарина-сохранение и развитие национальной культуры, вносящей уникальный вклад в сокровищницу мировой культуры.

5. Misją każdego Tatara - zachowanie i rozwój narodowej kultury (tatarskiej),wnoszącej unikalny wkład w skarbiec kultury świata

6.Своей учебой и трудовой деятельностью каждый татарин вносит посильный вклад в развитие  страны соего  проживания  и зарубежной татарской общины.

6. Swoją nauką i działalnością każdy Tatar wnosi wkład w rozwój kraju, w którym żyje, a także zagranicznych tatarskich społeczności.

7.Семья и национальная татарская школа- важнейшие очаги сохранения национального духа. Возвышенная обязанность каждого татарина- укреплять семью , создавать и всячески поддерживать  систему формального и неформального татарского  образования.

7. Rodzina i narodowa tatarska szkoła - ważniejsze organy zachowania narodowego ducha. Najwazniejsza powinność każdego Tatara - umacniać rodzinę, tworzenie oraz w wspieranie formalnej i nieformalnej edukacji tatarskiej.

8.Татарин, проживающий за пределами исторической Родины , создает и поддерживает религиозные, культурные, молодежные и профессиональные общества, а также общества взаимопомощи.

8. Tatar, zamieszkujący poza historyczną ojczyzną, organizuje i podtrzymuje religijne, kulturalne, młodzieżowe i profesjonalne zgromadzenia a także zgrupowania wzajemnej pomocy.

9.Татарин организовывает и поддерживает печатное татарское слово.

9.Tatar organizuje i podtrzymuje druk tatarskiego słowa

1О.Татарин знает и ценит историю, обычаи и традиции своего народа. Но при этом, он должен уважительно относится к национальной культуре и традициям народов  на территории совместного  проживания.

10. Tatar zna i ceni historię, obyczaje i tradycje swojego narodu. Przy tym także powinien z szacunkiem odnosić się narodowej kulturze i tradycjom narodów na terytorium których zamieszkuje.

11.Национальная солидарность- высшее национальное благо. Все татары равны, они-дети одного и того же народа.В единстве наша сила.

11. Narodowa solidarność - wyższe narodowe dobro. Wszyscy Tatarzy są równi, dzieci tego samego narodu. W jedności siła.

12.Татарин в высшей степени лоялен стране своего проживания. Отношения татарина с людьми других национальностей строятся на принципах любви к ближнему, уважении прав и свобод человека

12. Tatar w wyższym stopniu winien lojalność kraju, w którym żyje. Kontakty z ludźmi innych narodowości opierają się na miłości do bliźniego i szacunku do praw i swobód człowieka.


Д.с.н. Рафаэль Муксинов
Вильнюс 14 января 2012 года.

Dr.Socjologii Rafael Muksinov

Wilno, 14 stycznia 2012 roku

 
Start > artykuły i listy zebrane > АЛЬЯНСА ТАТАР ЕВРОПЫ